18-03-2020

UPDATE: noodpakket economische maatregelen coronavirus

 

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een noodpakket van economische maatregelen gepresenteerd in verband met het coronavirus. Dit noodpakket bevat een aantal nieuwe maatregelen.

In dit blog informeren wij u in het kort over deze nieuwe maatregelen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de regelgeving er precies uit gaat zien. Zodra er meer bekend is, plaatsen wij hier een uitgebreide update.

 

Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 

 

De werktijdverkorting is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW).  LET OP: de werktijdverkorting is dus niet meer van toepassing. Heeft u deze al aangevraagd, dan wordt de aanvraag behandeld als een aanvraag voor de NOW.

 

Hoe ziet de regeling er in het kort uit?

In tegenstelling tot de werktijdverkorting is het geen WW-uitkering. Deze regeling is een algemene tegemoetkoming in de loonkosten. Heeft u een omzetdaling van minimaal 20% dan kunt u van de regeling gebruik maken. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling. Voorbeeld: halveert de omzet, dan krijgt u een tegemoetkoming van 45% van de loonkosten. Wordt de omzet nihil, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonkosten. Op welke manier de omzetdaling wordt beoordeeld is nog niet duidelijk. De regeling geldt in principe voor een periode van 3 maanden en kan nog eens met een periode van 3 maanden worden verlengd. Er geldt wel een verbod om werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen te ontslaan. Ook blijft u als werkgever de verplichting behouden het loon 100% door te betalen. Deze regeling geldt voor alle werknemers, dus ook voor oproepkrachten.

 

Hoe verloopt de aanvraag?

De aanvraag verloopt via het UWV. De exacte datum waarop de aanvraag kan worden ingediend, wordt zo spoedig mogelijk door de overheid bekendgemaakt. Bij de aanvraag maakt u een inschatting van de omzetdaling. U krijgt 80% van de te verwachten tegemoetkoming vooraf uitbetaald. De toetsing en uitkering van het restant van de tegemoetkoming vinden achteraf plaats.

 

Wat is belangrijk om nu alvast te doen?

Achteraf wordt getoetst wat de omzetdaling exact is geweest. Daarom is het belangrijk dat u bijhoudt hoeveel jouw omzet is gedaald als gevolg van het coronavirus. Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat boven een bepaald bedrag aan tegemoetkoming een accountantsverklaring vereist is. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend gemaakt.

 

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

 

 

In aanvulling op de BBZ, heeft het kabinet met ingang van 1 maart 2020 een maatregel ingevoerd die ZZP’ers ondersteunt. De maatregel houdt in dat ZZP’ers die geen of weinig inkomen hebben door het coronavirus, gedurende een periode van 3 maanden een aanvulling kunnen krijgen tot het sociaal minimum. De hoogte van het bedrag hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Deze tegemoetkoming hoeft niet te worden terugbetaald. Deze tegemoetkoming kunt u aanvragen bij jouw gemeente. Nadere details over de regeling zullen binnenkort worden gepubliceerd.

 

Versoepeling uitstel van betaling en verlaging boetes (belastingdienst)

 

 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invordering in dat geval direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loonbelasting en Btw. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0%.

 

Compensatieregeling voor sectoren die hard zijn getroffen

 

 

Voor ondernemers in de horecabranche, reisbranche en andere sectoren, zoals schoonheidssalons die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen en hun omzet bijna geheel zien verdwijnen komt een noodloket. Ter compensatie voor de vaste lasten zal een eenmalige gift worden verstrekt van € 4.000. Voorwaarde is wel dat de ondernemer een fysieke inrichting buiten het huis moet hebben. De overige voorwaarden van de tegemoetkoming worden nog verder uitgewerkt.

 

Compensatie Cultuursector

 

 

De overheid is in overleg met de cultuursector. Ook voor deze sector komen maatregelen die kunnen helpen om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden.

 

Overige regelingen

 

 

Naast deze regelingen zijn er nog een aantal andere regelingen van toepassing die wij in het kort zullen bespreken:

  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering: voor ondernemers: ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet verhoogt hiervoor het garantieplafond;
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits: kleine ondernemers die al van deze regeling gebruikmaken krijgen uitstel van aflossing en een tijdelijke renteverlaging;
  • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven: regeling voor land- en tuinbouwbedrijven;
  • Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector (zie hierboven): er komen nadere afspraken over toeristenbelasting. U kunt contact opnemen met de gemeente over hoe zij de maatregel invullen of de website van jouw gemeente raadplegen.

 

Zodra er meer bekend is over de uitvoering, voorwaarden of aanvraag van deze regelingen zullen wij dit op onze website publiceren.

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.