03-04-2020

UPDATE 3 april 2020: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

 

Op 17 maart 2020 werd het economisch noodpakket in verband met het coronavirus aangekondigd. Inmiddels zijn we twee weken verder en is de inhoud van de regelingen grotendeels duidelijk. In dit blog praten we u bij over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

 

Voor wie geldt de regeling?

 

 

De regeling geldt voor werkgevers die te maken hebben met een omzetdaling van ten minste 20% door het coronavirus. De omzetdaling moet aanhouden gedurende een periode van drie maanden. De omzetdaling wordt op concernniveau beoordeeld.

 

Hoeveel bedraagt de compensatie?

 

 

Afhankelijk van de omzetdaling bedraagt de compensatie maximaal 90% van de loonsom. De compensatie wordt berekend naar rato van het omzetverlies. Bij een omzetverlies van 50% bedraagt de compensatie (50%x90%=) 45% van de loonsom.

 

Hoe wordt deze omzetdaling berekend?

 

 

De omzet wordt over een periode van drie maanden berekend. Deze periode gaat in per maart, april of mei 2020. Deze omzet wordt vergeleken met de omzet over 2019 gedeeld door vier.

 

Hoe wordt de loonsom berekend?

 

 

Er wordt gekeken naar het socialeverzekeringsloon. Omdat vooraf nog niet duidelijk is hoeveel de loonsom de komende maanden is, wordt bij de aanvraag uitgegaan van de loonsom over januari 2020. Hier komt een opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten. Het maximaal in aanmerking te nemen loon voor deze regeling bedraagt per werknemer € 9.538 per maand.

 

Zijn er nog bijzondere voorwaarden aan de regeling verbonden?

 

 

Indien gebruik wordt gemaakt van de regeling, zijn er twee zaken die de werkgever in het oog moet houden. Ten eerste heeft de werkgever de inspanningsverplichting om in de subsidieperiode de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Ten tweede wordt van de werkgever verwacht dat deze in de subsidieperiode niet voor werknemers ontslag aanvraagt op grond van bedrijfseconomische redenen.

 

Hoe vindt de uitbetaling plaats?

 

 

Uitbetaling vindt plaats op voorschotbasis. Dit voorschot bedraagt 80% van het verwachte compensatiebedrag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd het eerste termijnbedrag binnen 2-4 weken na de aanvraag uit te betalen.

 

Vanaf wanneer kan NOW worden aangevraagd?

 

 

De streefdatum is 6 april. De aanvraag verloopt via het UWV.

 

Wat moet er na de aanvraag nog geregeld worden?

 

 

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de compensatie is aangevraagd, moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. Vanaf een bepaalde omzet is hierbij een accountantsverklaring vereist. De hoogte van deze grens wordt op een later moment gepubliceerd.

 

Vragen over bovenstaande mogelijkheden? U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Schoonderwoerd. Mailen kan naar jeroen@mdmaccountants.nl, bellen kan via 070-3123626.